آمار دوره های مراکز آموزشی تا ساعت

07:34

شنبه 9 اسفند 1399


مجری تعداد دوره اجراء شده تعداد دوره لغو شده
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین 9 10
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 8 13
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان 6 8
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی 4 8
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول 4 6
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان 3 15
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان 3 5
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 3 3
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد 3 2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد 3 3
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران 3 2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی 3 3
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی 2 0
مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خیابانیان زاهدان 2 5
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان 2 10
مرکز آموزش عالی امام خیمنی (ره) جهادکشاورزی 2 3
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی 2 8
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل) 1 1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود 1 30
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم 1 7
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان 1 2
مرکز ترویج و توسعه هراز 0 0
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران 0 5
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی 0 1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه 0 12
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان 0 3
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس 0 16
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان 0 0
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی 0 2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر) 0 1
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان 0 0
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان 0 0
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان 0 0
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام 0 21
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر 0 0
مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی رسول اکرم (ص) دامغان 0 0
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان 0 2
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل 0 1