دوره های ملی و ستادی


عنوان
گروه زراعت ستاد موسسه

نمایش دوره ها

گروه باغبانی ستاد موسسه

نمایش دوره ها

گروه علوم دامی ستاد موسسه

نمایش دوره ها

گروه آب و خاک ستاد موسسه

نمایش دوره ها

شبکه دانش کشاورزی

نمایش دوره ها

آموزش های متوسطه

نمایش دوره ها

آموزش های مهارتی بهره برداران

نمایش دوره ها

گروه منابع طبیعی ستاد موسسه

نمایش دوره ها

گروه دامپزشکی ستاد موسسه

نمایش دوره ها

گروه شیلات و آبزیان ستاد موسسه

نمایش دوره ها

گروه فنی و مهندسی ستاد موسسه

نمایش دوره ها

گروه صنایع تبدیلی و غذایی ستاد موسسه

نمایش دوره ها

گروه مدیریت ستاد موسسه

نمایش دوره ها

توسعه فرهنگ زکات

نمایش دوره ها

دوره های تخصصی ملی

نمایش دوره ها